DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Stanovy FK Internacionali VSS

 

 

STANOVY

Občianskeho združenia s  názvom

Futbalový klub Internacionáli VSS Košice

 

Článok I.

Základné ustanovenia

1.      Názov občianskeho združenia: Futbalový klub Internacionáli VSS Košice /ďalej len FKIK/. Je to voľné združenie občanov, ktoré združuje futbalistov, funkcionárov a priaznivcov futbalu.

2.      Stanovy občianskeho združenia sú kodifikáciou základných princípov a pravidiel Slovenského futbalového zväzu nadväzujúce na predchádzajúce stanovy schválené Členskou schôdzou FKIK, zo dňa 7.2.2002.

3.      Občianske združenie je právnickou osobou, vstupuje do právnych vzťahov svojim menom, nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.

4.      Združenie má celoslovenskú pôsobnosť.

5.      Štatutárnym zástupcom združenia je prezident a viceprezident Futbalového klubu, ktorý konajú v mene združenia.

6.      Sídlo občianskeho združenia: Košice 040 01, Fibichova 9, Mestská časť Košice – Juh.

 

Článok II.

Cieľ združenia

Cieľom združenia je organizovať a zabezpečovať spoločenské, kultúrne, vzdelávacie  športové podujatia a vykonávať zmluvnú reklamu pre iné subjekty.

Poslania a ciele združenia:

1.      Šíriť a popularizovať základné princípy futbalu a tak prispievať k harmonickému rozvoju človeka a vzájomnému rozvoju porozumeniu, priateľstvu medzi športovcami všetkých národov a národností.

2.      Vykonávať športovú činnosť v oblasti futbalu v amatérskej i profesionálnej činnosti trénovania, zo zameraním na mládež, vyhľadávania mladých talentov, v súlade s pravidlami, metodikou Slovenského futbalového zväzu.                                                          

3.      Organizovať a  zabezpečovať  futbalové turnaje a propagačné zápasy na rôznych stupňoch výkonnostnej úrovne v rámci mesta Košice, kraja a Slovenska.

4.      Zúčastňovať sa na futbalových turnajoch a propagačných zápasov v rámci Slovenska i v zahraničí.

5.      Dôstojne reprezentovať mesto Košice, región a Slovensko v zahraničí.

6.      Organizovať a zabezpečovať spoločenské, kultúrne, vzdelávacie a športové podujatia.

7.      Rozvíjať a chrániť futbalové hnutie na Slovensku.

8.      Spolupôsobiť pri výchove mladej generácie v duchu futbalových ideálov.

9.      Propagovať a dodržiavať zásady fair play.

                                                                     

10.  Podporovať futbalové aktivity športového a spoločenského charakteru.

11.  Spolupracovať so Slovenským futbalovým zväzom, všetkými regionálnymi zväzmi a občianskymi združeniami, ktoré sú zamerané na fyzický a duševný rozvoj mladej generácie a dodržiavania ľudských práv.

12.  Spolupracovať  s ústrednými a miestnymi orgánmi verejnej správy, samosprávy.

13.  Spolupracovať s marketingovými a mediálnymi partnermi.

14.  Vykonávať zmluvnú reklamnú činnosť pre iné subjekty, v doplnkovom rozsahu pre zabezpečovanie cieľov a poslania združenia v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami.                         

Článok III.

Členstvo v združení

1.      Členom združenia sú fyzické aj právnické osoby, členom sa môže stať každý plnoletý občan /žena alebo muž/ občiansky bezúhonný, stotožňujúci sa s myšlienkou futbalového diania.

2.      Práva členov :                                                                                                                               a/ podieľať sa na činnosti                                                                                                                            b/ voliť a byť volený do orgánov združenia,

c/ obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko,

d/ zúčastňovať sa rokovaniach orgánov klubu, na ktorých sa hodnotí jeho činnosť,       podnet, návrh, alebo sťažnosť.

e/ vykonávať aktívnu športovú, rekreačnú alebo trénerskú činnosť,

f/ predkladať návrhy na spoločenské ocenenia členov.

3.        Povinnosti členov :                                                                                                                       a/ dodržiavať stanovy, morálne a etické hodnoty pri všetkých činnostiach združenia,

b/ reprezentovať v športovej činnosti výhradne združenie, možnosť reprezentácie v inom klube len so súhlasom Správnej rady,                                                                                                                                             c/ aktívne sa zúčastňovať na plnení poslania združenia, ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,

d/ zúčastňovať sa na zasadnutiach Valného zhromaždenia združenia,

e/ riadne a včas platiť  členské príspevky, vždy do konca januára v bežnom roku,

f/ pri športovej činnosti dodržiavať princípy fair play.

g/ informovať prezidenta klubu, alebo členov Správnej rady o udalostiach, ktoré môžu brániť plneniu stanov združenia,

h/ rešpektovať rozhodnutia Správnej rady a ňou poverených členov, t.j. trénerov, vedúcich výprav a pod. pri činnostiach združenia,                                                                                                            

4.      Vznik členstva :

a/ na základe písomnej žiadosti prijíma za členov združenia Správna rada a schvaľuje Valné zhromaždenie členov združenia

5.      Zánik členstva :

a/ vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia,                                                                      

b/ úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,

c/ vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,

d/zánikom združenia,

e/vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov /porušenie stanov/. 0 vylúčení rozhoduje Správna rada združenia. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia /Valné zhromaždenie členov/.

 

6.      Čestné členstvo :

a/ čestných členov združenia potvrdzuje Valné zhromaždenie na návrh Správnej rady FKIK, nemajú hlasovacie právo a nemôžu byť volení do orgánov združenia,

b/ najvyšším stupňom čestného členstva je titul čestného predsedu, ktorý môže získať len člen FKIK, alebo výrazná osobnosť s dlhodobými zásluhami na rozvoji futbalového hnutia v slovenskom futbale na návrh Správnej rady schválený na Valným zhromaždením nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

7.      Rozhodnutie o vyškrtnutí riadneho člena na návrh Správnej rady prijíma nadpolovičná väčšina prítomných členov Valného zhromaždenia.

8.      Aktuálny zoznam všetkých členov /aj čestných/ vedie vo svojej evidencii Správna rada a ním poverený člen.                   

Článok IV.

Orgány združenia

1.      Orgánmi občianskeho združenia sú :

a/ valné zhromaždenie členov združenia

b/ správna rada

c/ prezident klubu

d/ dozorná rada

e/ komisie, ktoré sú vytvorené a schválené Správnou radou , sú pomocným orgánom Správnej rady,

Článok V.

Valné zhromaždenie členov

1.      Valné zhromaždenie členov /ďalej len VZČ/ je najvyšším orgánom združenia  /rozumie sa ním zasadnutie/. Koná sa najmenej raz za rok. VZČ zvoláva prezident klubu na základe rozhodnutia Správnej rady alebo na základe písomného požiadania najmenej jednej tretiny členov dva týždne pred jeho konaním spolu s programom zasadnutia.

2.      VZČ sa riadi rokovacím a volebným poriadkom, ktorý na návrh Správnej rady schvaľuje VZČ.

                                                         

3.      Uznesenia VZČ sú platné ak ich schváli nadpolovičná väčšina prítomných členov.

4.      Každý štvrtý rok zvolá prezident združenia VZČ, na ktorom sa vykonajú tajné voľby do orgánov združenia a to:

-          členov Správnej rady

-          členov do Dozornej rady

-          prezidenta klubu

-          schvaľovanie správy Správnej rady za uplynulé volebné obdobie.

5.      Právomoci VZČ :

a/ prerokovať a schvaľovať a prerokovať  správu o činnosti združenia správu Dozornej rady za predchádzajúci rok a rozpočet na nasledujúci rok,

b/ uskutočňovať doplňujúce voľby do orgánov združenia,

c/  na návrh Dozornej rady schvaľuje správu o hospodárení za predchádzajúci rok,

d/ uvoľňuje z funkcie členov Správnej a Dozornej rady,

e/ potvrdzovať vylúčenie člena na základe návrhu Správnej rady,

f/ schvaľuje stanovy, zmeny a doplnky,

g/ schvaľuje symboliku združenia na návrh Správnej rady,

h/ prerokováva podané návrhy členov a prijíma k ním uznesenia,

i/ potvrdzuje schválené komisie Správnej rady,

j/ rozhoduje  o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením, alebo, dobrovoľným rozpustením, o spôsobe jeho likvidácie a majetkovom vyrovnaní.

6.      VZČ je schopné sa uznášať, ak je na ňom prítomná najmenej 1/3 členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných členov.

7.      V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.

8.      Na zmenu alebo doplnenie stanov združenia, alebo na súhlas o zániku združenia, spôsobe likvidácie a majetkovom vyrovnaní je potrebný súhlas dvoch tretín prítomných členov na VZČ.

 

Článok VI.

Správna rada

 

1.      Správna rada  je najvyšším orgánom  medzi zasadnutiami VZČ riadi celú činnosť združenia na jej čele stojí prezident.

2.      Správna rada má 5 členov, prezidenta, viceprezidenta a troch členov.

3.      Zasadnutia Správnej rady zvoláva a riadi prezident klubu v zmysle plánu činnosti najmenej jeden krát za dva mesiace.

4.      Správna rada je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

5.      Trvanie mandátu Správnej rady je stanovené na obdobie štyroch rokov.

6.      Práva a povinnosti Správnej rady :

a/ vykonáva a rozpracováva uznesenia VZČ

b/ pripravuje VZČ a navrhuje program pre jeho zasadnutie, predkladá správy o činnosti a hospodárení za príslušný rok, návrhy plánov činnosti a rozpočtu hospodárenia pre ďalší rok,

c/ schvaľuje vlastný plán činnosti a kontroluje jeho plnenie,

d/ zriaďuje a navrhuje komisie a kontroluje ich činnosť,

e/ navrhuje členov združenia na spoločenské ocenenia,

f/ zabezpečuje finančné prostriedky na činnosť združenia,

 

7.      Zánik členstva v Správnej rade :

a/ uplynutím funkčného obdobia,

b/ odvolaním za hrubé porušenie stanov,

c/ zánikom členstva v združení,

d/ písomným vzdaním sa funkcie, alebo uvoľnením,

e/ úmrtím

Článok VII.

Prezident, viceprezident, členovia Správnej rady

 

1.      Prezidenta občianskeho združenia zo zvolených členov Správnej rady volí VZČ tajným hlasovaním na obdobie štyroch rokov.

2.      Viceprezidenta  volí jedného zo svojich členov Správna rada.

3.      V prípade neprítomnosti prezidenta klubu alebo jeho poverením viceprezident plnohodnotne preberá  jeho kompetencie.

4.      V prípade neprítomnosti prezidenta, resp. viceprezidenta, bežné kompetencie určené štatutárom vykonávajú členovia Správnej rady.

5.      Prezident riadi celú činnosť združenia a je jeho štatutárom, vystupuje navonok za občianske združenie má právo zriadiť si funkciu svojho asistenta.

6.      Prezident je oprávneným členom všetkých komisií združenia.

7.      Prezident určí kompetencie pre ostatných členov Správnej rady,

/člen Správnej rady pre ekonomiku a financie, člen pre športovú a spoločenskú činnosť, člen pre masmediálnu komunikáciu/.

Článok VIII.

Dozorná rada

 

1.      Kontrolným orgánom združenia je Dozorná rada, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu združenia.

2.      VZČ tajným hlasovaním volí Dozornú radu v počte troch členov. Zvolení členovia si volia predsedu, ktorého potvrdzuje VZČ.

3.      Práva a povinnosti Dozornej rady :

a/ kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov, plnenia uznesení prijatých na VZČ, uznesení Správnej rady,

b/ pravidelne vykonáva kontrolu hospodárenia a financovania činností združenia a jeho orgánov,

c/ upozorňuje na zistené nedostatky a predkladá návrhy na opatrenia, prezidentovi a Správnej rade,

d/ vypracováva stanoviská k správe o hospodárení združenia, predloženej Správnou radou VZČ,

e/ predkladá správy o činnosti Dozornej rady VZČ,

f/ predseda  sa zúčastňuje na rokovaniach Správnej rady.

 

Článok IX.

Majetok a hospodárenie

 

 

1.      Majetok a hospodárenie združenia.

2.      Zdrojom majetku  sú :

a/ príspevky od podporovateľov, členské príspevky,

b/ dary od fyzických a právnických osôb,

c/ príjmy z vlastnej činnosti, 

d/ príjmy z reklamnej činnosti,

e/ dotácie a granty od právnických osôb,

3.      Hospodárenie  sa riadi rozpočtom. Schvaľuje ho na každý kalendárny rok VZČ.

4.      Finančnými prostriedkami v rámci schváleného rozpočtu disponuje prezident klubu so súhlasom Správnej rady, výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu a ciele združenia.

 

Článok X.

Symboly občianskeho združenia

1.      Občianske združenie má svoj vlastný emblém. Jeho používanie schvaľuje Správna rada.

                                                            Článok XI.

                                               Zánik občianskeho združenia

 

1.      Pri zániku združenia sa v súlade so všeobecnými záväzkami a právnymi predpismi vykoná majetkové vyrovnanie. Na tento účel zvolané VZČ rozhodne o forme a spôsobe likvidácie a schváli likvidátora. Majetkovoprávne vyrovnanie a ukončenie likvidácie

oznámi do 15 dní Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.

 

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

 

1.      Tieto stanovy sú v súlade so všeobecnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a schválené Členskou schôdzou Futbalového klubu Internacionáli VSS Košice dňa 30.4.2015. Upravujú a doplňujú schválené Stanovy zo dňa 7.2.2002, číslo spisu VVS/1-900/90-19610.

2.      Platnosť týchto stanov vzniká schválením  Členskou schôdzou.

3.      Účinnosť týchto stanov vzniká registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

4.      Výklad stanov vykonáva Správna rada občianskemu združeniu Futbalového klubu Internacionáli VSS Košice.